On travaille pour épater, ou bien on se répète.

On travaille pour épater, ou bien on se répète.

Alberto Giacometti